Üdvözlünk a Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség honlapján

bgyarmat.lutheran.hu Tartalom átvétel

Történet

A Balassagyarmati egyház nagy becsben tartja múltját, papjait, püspökeit. Az 1996-ban épült Luther-házban négy püspök olajképe látható.

 

A legrégebbi püspökünk Baltik Frigyes volt (Hontbagonya, 1834. jún. 21. - Bgy. 1919. máj. 25.) . A gyülekezet Liptószentmiklósról hívta a városba. 24 éven keresztül, 1890. május 20 -tól haláláig lelkész, püspök, a dunáninneni egyházkerület püspöke, egyben a magyarhoni
ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház egyházi elnöke is. A nagytudású püspök eredményekben gazdag egyházat és gyülekezetet hagyott a városra halála után.

Baltik Frigyes

Kardos Gyula a város hetedik evangélikus lelkésze.(1880. márc. 26 - Bgy. 1943. szept. 2.) 1903-ban jött a városba. 1905-ig segédlelkész, ezt követõen 1919-ig püspöki, missziói, ill. másodlelkész. 1919. júl. 1-tõl 1943. szeptember 2-ig parókus lelkész, püspök. Mûködésének idejére esik a megcsonkolás korszaka.

Baltik Frigyes

Kuthy Dezsõ püspök, lelkész 1943. dec. 15-tõl az egyházközség beiktatott lelkésze. 1944. ápr. 26-tól egyházkerületi püspök. Mivel már a harmadik püspököt adja a gyülekezet a kerületnek, 1944. aug. 15-én püspöki székhellyé való kijelölését kéri közgyûlési határozattal.
A háborús viszonyok ellenére elkezdi a püspöki székház létesítési munkálatait. Betegsége és a háború miatti változások más irányba terelték a város evangélikusainak sorsát. A püspöki palota alapjai és fõ falai még a front átvonulása elõtt megépült. A Patvarci utcára nézo impozáns épületbõl lett az a lakóház, ahol a Határõrség vezetõ tisztjeinek szolgálati lakásokat alakítottak ki.

Kuthy Dezső

Szabó József püspök (Alsómesteri, 1902 – Gyõr, 1986. okt. 25.) Parasztcsaládban született. Édesapja, bátyja is falusi bíró. A kiváló képességû fiú az õsi soproni líceum növendéke lett. Teológiai tanulmányait a soproni fakultáson végezte.
Tizenkét év emlékei kötötték Sopronhoz.A dunántúli egyházkerület püspöke, Kapi Béla Szombathelyen szentelte lelkésszé.Gyõrött kezdte meg segédlelkészi, majd vallástanítói szolgálatát. Közben több hónapot töltött ösztöndíjasként Angliában. Angol nyelvtudásának sok áldását látta szolgálata során. 1948-ban került Balassagyarmatra; az akkori dunáninneni egyházkerület püspökévé választotta. Megszerette a jó palócok országát. Négyévi püspöki szolgálat után Szabó Józsefnek le kellett mondania tisztérõl. Félrelökte õt az akkori adminisztráció. Szabó József balassagyarmati lelkész maradhatott, de a város továbbra is püspökeként kezelte és tisztelte. Ezután még 21 évig szolgált a városban. Különösképpen az igehirdetés ügyét helyezte szívére. Szemléletesen, színesen, rövid mondatokkal, ízes beszéddel, a magyar szókincs mesteri felhasználásával hirdette a rábízott igét. Szavainak nemcsak zengése, hanem súlya is volt. Jó kiállású, délceg férfiként magával tudta ragadni a közönséget. Gondosan fogalmazott rövid és találó mondatai, szép érces magyar beszéde olyan emberre vallottak, aki népét, híveit, egyházát forrón szereti. 1973-ban vonult nyugdíjba. Rövid idõre az akkori püspök betegsége alatt még ellátta a helyettesítõ feladatokat Gyõrben. Nyugalmas csendes éveit Madách Imre: Az ember tragédiája címû mûvével édesítette meg. Összegyûjtötte a Tragédia minden hazai és külföldi fordítását. Arany János után õ gondozta a Tragédia szövegét. Gyõrben, 1986 október végén érte a halál.

Kuthy Dezső

Letölthetõ a Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség teljes, kinyomtatható története.

Szabó József Tanulmányi Ház

A Szabó József Tanulmányi Ház építését a Balassagyarmati Evangélikus Gyülekezet határozta el, hogy az egykori Elemi Iskolája államosított épületéért kapott kárpótlás összegét elődeihez méltó módon, az egész társadalom számára hasznos célra fordítsa. 18 szállóvendég fogadására van lehetőség, akiket kétágyas szobákban tudunk elhelyezni. A házban rendelkezésre áll egy akár 50 főt is befogadó tárgyalóterem, amely két részre is osztható, s benne teakonyha szolgálja a lakók kényelmét.

Luther-ház

Az 1997. novemberében átadott gyülekezeti központ (Luther-ház) különféle rendszeres és idõszaki alkalmak otthona. Itt próbál hetente az énekkar.

Templomunk

A mai Kossuth Lajos utcában a Luther utca torkolatával szemben áll az evangélikus templom. 1785-ben építették az akkori akasztófadombon. A torony alapkövét 1793-ban tették le, de rézfedelét csak később kapta. 1809. augusztus 7-én leégett, de 1812-ben ismét készenállt. A templomot ekkor kőfallal kerítették be. 1836-ban kórusa is felépült. Megrongálódott fedelét 1873-banállították helyre.